ارسال مقاله

1391/11/28 0:0

مقالات خود را با توجه به راهنمای نویسندگان از طریق ایمیل کمیته تحقیقات دانشجویی به آدرس src@bpums.ac.ir  ارسال نمایید.

کلمات کلیدی:
نشریه.لیمر     لیمر     شماره.اول     نشریه.علمی     نشریه.دانشجویی     کمیته.تحقیقات    
کمیته.تحقیقات.دانشجویی     ارسال.مقاله     راهنمای.نویسندگان    

تاریخ بروز رسانی:   26 آبان 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >