راهنمای نویسندگان

1391/11/28 0:0

شرايط پذيرش مقاله

 • مقاله‌هاي تحقيقاتي كه حاصل كار پژوهشي نويسنده يا نويسندگان بوده، از ارزش علمي برخوردار باشد، ترجمه و مقالات مروری براي بررسي و چاپ پذيرفته خواهد شد.
 • مقاله‌هاي ارسال‌شده قبلاً در مجلة ديگري چاپ نشده باشد و يا هم‌زمان به مجلة ديگري ارسال نشود.
 • مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله به عهدة نويسنده است.
 • هيئت تحريريه در رد يا قبول و اصلاح مقاله‌ها آزاد است.
 • چاپ مقاله‌ها و تقدّم و تأخّر آن‌ها مشروط به بررسي و تأييد هيئت تحريرية مجله است.
 • مجله در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است.

ضوابط تنظيم مقالات

مقاله‌ها بايد به‌ترتيب داراي بخش‌هاي زير باشد:

 • مقاله حداكثر در 15صفحه به صورت تايپ‌شده در محيط PDF،wordاز طریق ایمیل src@bpums.ac.ir ارسال شود. (قطع وزیری- قلم  B Nazanin 13 فاصله بین خطوط single ).
 • چكيده فارسي حدود 200 كلمه شامل بيان مسئله، هدف، چگونگي پژوهش، موضوع مقاله، مهم‌ترين يافته‌ها و نتيجه و كليدواژه‌ها شامل 4 تا 6 كلمه باشد.
 • ارسال چكيدة انگليسي شامل عنوان مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان، همراه با عنوان مرتبة علمي نويسنده يا نويسندگان، گروه تخصصي و دانشگاه مربوط و رتبة علمی الزامی است.
 •  مقدمه شامل طرح موضوع، اهداف تحقيق و معرفي كلي مقاله باشد.
 • متن مقاله شامل مباني نظري، پیشینة تحقیق، بحث و بررسي، فرضيات، ارائة تحليل‌هاي مناسب با موضوع، يافته‌ها و نتایج و فهرست منابع باشد.
 • پي‌نوشت‌هاي شماره‌گذاري‌شده شامل معادل‌هاي انگليسي و توضيحات ضروري دربارة اصطلاحات و مطالب مقاله، در انتهاي متن و قبل از فهرست منابع درج شود.
 • رعایت نیم‌فاصله در تایپ مقالات الزامی است.

شیوه درج منابع و ماخذ

برای درج منابع و ماخذ از شیوه استناددهی ونکوور استفاده شود. برای دریافت آموزش شیوه استناددهی به سبک ونکوور اینجا کلیک کنید.

 
 

کلمات کلیدی:
نشریه.لیمر     لیمر     شماره.اول     نشریه.علمی     نشریه.دانشجویی     کمیته.تحقیقات    
کمیته.تحقیقات.دانشجویی     راهنمای.نویسندگان    

تاریخ بروز رسانی:   14 مهر 1393

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >