ارسال مقاله

1391/11/28 0:0
مقالات خود را با توجه به راهنمای نویسندگان از طریق ایمیل کمیته تحقیقات دانشجویی به آدرس src@bpums.ac.ir و یا فرم ارسال مقاله برای فصلنامه لیمر ارسال نمایید.

فرم ارسال مقاله

کلمات کلیدی:
نشریه.لیمر     لیمر     شماره.اول     نشریه.علمی     نشریه.دانشجویی     کمیته.تحقیقات    
کمیته.تحقیقات.دانشجویی     ارسال.مقاله     راهنمای.نویسندگان    
تعداد بازدید:   ۱۵۵۰

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >