کمیته.تحقیقات

1 2

13 آذر 1393
سال دوم- شماره اول- پاییز 1393|Leymer-Vol2.No1.Fall2014

 

3 دی 1392
سال اول- شماره اول- پاییز 1392| سخن سردبیر

 

28 بهمن 1391
لیمر

 

28 بهمن 1391
اهداف و حیطه عمل

 

28 بهمن 1391
آرشیو لیمر

 

28 بهمن 1391
راهنمای نویسندگان

 

28 بهمن 1391
ارسال مقاله

 

27 دی 1391
معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی

 

21 آذر 1391
اساسنامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
مقدمه
به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش ، حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی دانشجویان ، راهنمایی و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه زیر نظر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی طبق ...

 

21 آذر 1391
آئین نامه اجرایی شبکه همکار منطقه ای کمیته های تحقیقات دانشجویی
ماده 1:تعریف
شبکه همکار منطقه ای کمیته های تحقیقات دانشجویی مجموعه ای است متشکل از چند کمیته تحقیقات دانشجویی که در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی معاونت تحقیقات و فن اوری وتوافق سرپرستان و دبیران کمیته های تحقیقات دانشجویی سراسر کشور در شانزدهم ...

 
1 2
< >